ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ

ຊື່ຫ້ອງການ

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ(ຫປມ)

ໂທ: 0302848106 

ຫ້ອງການ ພາຍໃນ (ຫພນ)

 0305478375

ຫ້ອງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ຫພບ)

ໂທ:

ຫ້ອງການ ກວດກາພັກ-ລັດ (ຄກພມ)

ໂທ:

ຫ້ອງການ ແຮງງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ (ຫຮສສ)

ໂທ: 0302114608

ຫ້ອງການ ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຫຖວທ)

ໂທ:

ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ຫວຕ)

ໂທ:

ຫ້ອງການ ໂຄສະນາອົບຮົມ (ຄອຮ)

ໂທ:

ອົງການ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ (ອພບຕ)

ໂທ: 036211896

ຫ້ອງການ ອຸດສະຫາກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄມ)

ໂທ: 

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ (ສຍລ) 

ໂທ: 0309011398 

ແນວລາວສ້າງຊາດ (ນສມ)

ໂທ:

ສະຫະພັນກຳມະບານ(ສກລ)

ໂທ: 0302848103

ສະຫະພັນນັກລົບເກົ່າ

ຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຫພທ)

ໂທ: 030210081 

ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້(ຫກປມ)

ໂທ: 0306798438

ຫ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກ (ຫສມ)

ໂທ: 036211631 

ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫ້ອງການ ຍຸຕິທຳ (ຫຍມ)

ຫ້ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຫຍທຂ)

ຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຫສກມ)

ໂທ:036211785 

ກອງບັນຊາການ ປກສ.

ໂທ:

ກອງບັນຊາການ ປກຊ.

ໂທ:

ຫ້ອງການ ການເງິນ(ຫກງ)

ໂທ: 036211176 

ຄະນະຈັດຕັ້ງ(ຄຈຕ)

ໂທ: 0309009973

ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ(ຫປທສ) 

ໂທ: 0302848109