ກະຊວງການເງິນແຈ້ງການແນະນຳລົດລັກລອບໜີພາສີ

  ເພື່ອເປັນການຊູກຍູ້ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ກ່ຽວກັບພາຫະນະລັກລອບນໍາເຂົ້າໜີພາສາໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຮັບປະກັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນກຳນົດເວລາ ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນໍາກ່ຽວກັບການແຂ້ໄຂຄະດີລົດລັກລອບໜີພາສີ ສະບັບເລກທີ 1984/ກງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018 ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

 

jaengkanphasee1

jaengkanphisee2