ແຈ້ງການເຕືອນ ປັບໄໝຕໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ

    ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນ ເລື່ອງການປັບໄໝຕໍ່ກັບຜູ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ສະບັບເລກທີ 0995/ກງ ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2018 ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ພາຫະນະທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

e16795e7 80b3 4190 ba83 b3aa78959cd1