ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

     ໃນສະໄໝການເປັນປະທານປະເທດຂອງທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ໄດ້ອອກລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2012 ປ່ຽນແປນ ສະບັບເລກທີ 03/ປປທ ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2008.

pic2

     ເພື່ອກຳນກົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການຂອງຂະແໜງການລັດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢ່າງລວມສູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໄດ້ມອບເຂົ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມກຳນົດເວລາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ນຳກົດໄວ້, ເຊິ່ງຄ່າທຳນຽມ ແມ່ນການເກັບຄ່າສິດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງລັດ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໂດຍຜ່ານຂະແໜງການຂອງລັດ ດ້ວຍຮູບການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຕນ່າງໆ.

    ຄ່າບໍລິການ ແມ່ນການເກັບຄ່າບໍລິການຮັບໃຊ້ທາງດ້ານບໍລິຫານວິຊາການ ຈາກຂະແໜງການຂອງລັດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍໜູນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ໂດຍຄ່າທຳນຽມ ຕ້ອງເປັນ “ອັດຕາດຽວກັນ” ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນລະດັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຫຼັກການກຳນົດຄ່າບໍລິການວິຊາການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບຄວາມອາດສາມາດສະໜອງການບໍລິການວິຊາການຂອງລັດ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ.

ກົດເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້

 

 

ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂ່າວ: https://www.idsala.com/2018/03/blog-post_44.html  ແລະ http://www.laogov.gov.la/LegalDoc/Pages/Document.aspx?ItemID=262