ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນການຈຸ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ກອງປະຊຸມວາງແຜນເຂດຈຸດ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໂ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດວ...


ອ່ານເພີ່ມ...
01234

ແຈ້ງການເຕືອນ ປັບໄໝຕໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ

    ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນ ເລື່ອງການປັບໄໝຕໍ່ກັບຜູ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ສະບັບເລກທີ 0995/ກງ ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2018 ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ພາຫະນະທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ: ແຈ້ງການເຕືອນ ປັບໄໝຕໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ